"GLORP"
Client:
Gemeente Utrecht
Collaboration:
Photo credits:
Robert Oosterbroek
Exhibition:
Curator:
Location:
MFA Het Zand
City:
Utrecht
(
)
Country:
Date:
10/2023
Category:
Other

"Vijf gigantische woorden, in steen gelegd, verwelkomen het onbekende. Bij iedere in- en uitgang stralen de fantasieletters je tegemoet. Ze verwelkomen de reizigers in het ruimteschip MFA Het Zand. De woorden zeggen bijvoorbeeld: ‘HOPPO’, ‘GLORP’, en ‘NAKS’. Althans, dat zijn de klanken van de letters die wij niet kunnen lezen. Met een aantal kinderen van de basisschool Het Zand heeft kunstenaar Guido de Boer woorden bedacht om buitenaards leven te begroeten, namens alle bewoners en bezoekers van het gebouw. Zij bedachten vriendelijke klanken om iemand welkom te heten, maakten daar nieuwe woorden van én schreven die op met zelfbedachte tekens in een nog niet bestaande taal."

-

"Five giant words, set in stone, welcome the unknown. At every entrance and exit, the fantasy letters beam at you. They welcome travellers to the spaceship MFA Het Zand. The words say, for instance, 'HOPPO', 'GLORP', and 'NAKS'. At least, those are the sounds of the letters we cannot read. Together with some children from Het Zand primary school, artist Guido de Boer came up with words to greet extraterrestrial life, on behalf of all the building's residents and visitors. They thought up friendly sounds to welcome someone, turned them into new words and wrote them down with self-devised characters in a not yet existing language."

No items found.
No items found.

Kinderen kunnen heel makkelijk is omgaan met dingen die ze niet kennen. Een groot voorbeeld voor volwassenen. Hun verbeeldingskracht vervaagt grenzen, alles is mogelijk en niks is raar. Eén kind riep direct na de uitleg van mijn opdracht: ‘GLORP!’” (Guido de Boer, 2023)

Guido de Boer maakt zowel leesbaar werk als teksten die je visueel kunt ervaren. Zijn werk is groot, monumentaal, altijd handgemaakt - freehand - met penseel en inkt. Maar dat betekent niet dat zijn kunst minder grafisch is. Zijn ontwerpen hebben een hypnotiserend - uitdagend - effect door hun ritmische penseelstreken.

-

"Children can very easily is deal with things they don't know. A great example for adults. Their imagination blurs boundaries, everything is possible and nothing is weird. One child shouted 'GLORP!' immediately after explaining my assignment." (Guido de Boer, 2023) Guido de Boer makes both readable work and texts you can experience visually. His work is large, monumental, always handmade - freehand - with brush and ink. But that doesn't mean his art is any less graphic. His designs have a hypnotic - challenging - effect through their rhythmic brushstrokes.

Two art projects have been carried out for the MFA Het Zand. The photos show the bronze sculptures created by Marjolijn Mandersloot.

No items found.